f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 2
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 วัสดุเซื้อเพลิงและหล่อลื่น 24/06/2565 136,170.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 วัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ 22/06/2565 13,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 วัสดุสำนักงาน 22/06/2565 11,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 22/06/2565 32,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 22/06/2565 6,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 22/06/2565 77,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 วัสดุเชื่้อเพลิงและหล่อลื่น 22/06/2565 10,134.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 22/06/2565 14,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 จ้างเหมาทำการก่อสร้างจุดพักรถ 16/06/2565 467,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 จัดซื้อจัดจ้างไตรมาส2 04/04/2565 117,479.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 รายงานจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่1 24/01/2565 101,665.18 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าและถางป่า 08/06/2565 80,475.28 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 จ้างเหมาทำการงานปรับปรุงภูมิทัศน์ทางหลวง 08/06/2565 270,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 07/06/2565 43,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 วัสดุก่อสร้าง 02/06/2565 140,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 431 รายการ