f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 2
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1333-0100 ตอน แม่สะนาน-ผักเฮือก ตอน 1 ระหว่างกม.17+575 - กม.17+610 20/10/2563 9,900,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1081-0103 ตอน บ่อเกลือ - เฉลิมพระเกียรติ ตอน 1 ระหว่าง กม.107+200 - กม.107+300 20/10/2563 8,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อส้างประกอบ (แฟลต 5 ชั้น 16 ครอบครัว) แขวงทางหลวงน่านที่ 2 ในทางหลวงหมายเลข 101-0601 ตอน สี่แยกช้างเผือก - ปัว ที่กม.382+341 (ด้านซ้างทาง) จำนวน 1 แห่ง 27/10/2563 600,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ1-2) บ้านแฝด หมวดทางหลวงสองแคว ทางหลวงหมายเลข 1148-0101 ตอน ท่าวังผา-ผาหลัก ที่ กม.32+766 (ด้านขวาทาง) จำนวน 1 แห่ง 28/10/2563 1,700,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบสำนักงานหมวดทางหลวงเชียงกลาง ทางหลวงหมายเลข 101-0602 ตอน ปัว-ปางหก ที่ กม.446+888 (ด้านซ้ายทาง) จำนวน 1 แห่ง 28/10/2563 1,900,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบสำนักงานวางแผน แขวงทางหลวงน่านที่ 2 ทางหลวงหมายเลข 101-0601 ตอน สี่แยกช้างเผือก - ปัว ที่ กม.382+341 (ด้านซ้ายทาง) จำนวน 1 แห่ง 28/10/2563 1,900,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด (งานเงินทุน) 11/08/2563 735.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด (งานเงินทุน) 11/08/2563 480.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน 11/08/2563 200,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 งานจ้างเหมาทำการซ่อมแซมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0601 ตอน สี่แยกช้างเผือก-ปัว ระหว่างกม.396+143 - กม.407+630 (เป็นช่วงๆ) 11/06/2563 6,993,275.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 งานติดตั้งราวกันอันตราย SINGLE W-BEAM ทางหลวงหมายเลข 101-0602 ตอน ปัว-ปางหก ระหว่าง กม.479+274- กม.480+766(ด้านซ้ายทางและขวาทางเป็นช่วงๆ) 22/04/2563 2,992,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 งานเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทางหลวงหมายเลข 1081-0103 ตอน บ่อเกลือ-เฉลิมพระเกียรติ ระหว่าง กม.107+600-กม.107+650 25/05/2563 15,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 จ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 101-0602 ตอน ปัว - ปางหก ระหว่าง กม.435+850 - กม.436+850 21/04/2563 1,999,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 งานจ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1170-0100,ทางหลวงหมายเลข 1256-0101,ทางหลวงหมายเลข 1081-0103 22/04/2563 1,997,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 จ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข1081-0101 ตอน ปัว - ดอนมูล บริเวณ กม.10+475,ทางหลวงหมายเลข 1081-0102 ตอน หลักลาย - บ่อเกลือ บริเวณ กม.84+875 05/05/2563 966,700.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 70 รายการ