f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 2
วิสัยทัศน์ :
หมวทางหลวงท่าวังผา
ลงวันที่ 13/11/2561

หมวดทางหลวงท่าวังผา

 

นายวรายุทธ วงศ์อินทร์
นายช่างโยธาชำนาญงาน
หัวหน้าหมวดทางหลวงท่าวังผา
( เบอร์โทรศัพท์ 086 - 198 - 6994 )

 

ประวัดิหมวดทางหลวงท่าวังผา

 หมวดทางหลวงปัว เดิมตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข 1081 ที่ กม.0+750 - กม.0+850 ต่อมา ปี 2523 จังหวัดน่านและอำเภอปัว ต้องการที่ดินเพื่อใช้เป็นสถานที่ตั้ง สำนักงานอำเภอปัว หมวดทางหลวงปัวจึงได้ย้ายมาตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข 1081ที่ กม.5+840 - กม.6+000 ด้านขวาทาง มีเนื้อที่ 11 ไร่ 3 งาน 74 ตารางวา ในเขตพื้นที่หมู่บ้านหัวน้ำ ตำบลศิลาแลง อำเภอปัว และ วันที่ 2 กันยายน 2562 และได้ย้ายที่ตั้งมาอยู่ที่ บนทางหลวงหมายเลข 101 ตอน สี่แยกช้างเผือก - ปัว ที่ กม.399+406 ด้านซ้ายทาง ตามคำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.2.3/1/2562 เรื่อง ย้ายสถานที่ตั้งหมวดทางหลวงและเปลี่ยนชื่อหมวดทางหลวง จากชื่อหมวดทางหลวงปัว เป็นหมวดทางหลวงท่าวังผา  มีเนื้อที่ 11 ไร่ 2 งาน 92.80 ตารางวา อยู่ในพื้นที่ ตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน จนถึงปัจจุบัน 

 

 


'