f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 2
วิสัยทัศน์ :
วันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ
ลงวันที่ 27/12/2562

วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 น.
นายชัยศิริ ผูกใจเพื่อน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ 2 มอบหมายให้ นายจตุพล ลือยศ หัวหน้างานอำนวยความปลอดภัย นายนพรัตน์ โนรัง หัวหน้างานปรับซ่อม เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์วันป้องกันและลดความสูญเสียจากภัยหนาว ภัยแล้ง วาตภัย อัคคีภัย แผ่นดินไหว ไฟป่าหมอกควันและอุบัติเหตุทางถนน เนื่องใน "วันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ" ประจำปี 2562 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน


'