f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 2
วิสัยทัศน์ :
ประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1081 ตอน หลักลาย - บ่อเกลือ ระหว่าง กม.74+000 - กม.76+600 รวมระยะทาง 2.600 กิโลเมตร
ลงวันที่ 03/12/2563
วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 9.00 น.
นายชัยศิริ ผูกใจเพื่อน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ 2 นายอุดม ชำนาญยา รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ นายสุทธิชัย ร่มเย็น รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม พร้อมเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงน่านที่ 2 จัดประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1081 ตอน หลักลาย - บ่อเกลือ ระหว่าง กม.74+000 - กม.76+600 รวมระยะทาง 2.600 กิโลเมตร ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ่อเกลือ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน

'