f
title
แขวงทางหลวงน่านที่ 2
วิสัยทัศน์ :
ตั้งจุดคัดกรองอุณหภูมิให้สำหรับเจ้าหน้าที่แขวงฯ และบุลคคลภายนอกที่มาติดต่อราชการก่อนเข้าอาคารสำนักงานเพื่อคัดกรองและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19
ลงวันที่ 26/03/2563

วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563
แขวงทางหลวงน่านที่ 2 นำโดย นายชัยศิริ ผูกใจเพื่อนCOVID-19 โดยตั้งจุดคัดกรองอุณหภูมิให้สำหรับเจ้าหน้าที่แขวงฯ และบุลคคลภายนอกที่มาติดต่อราชการก่อนเข้าอาคารสำนักงานเพื่อคัดกรองและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ณ แขวงทางหลวงน่านที่ 2
แขวงทางหลวงน่านที่ 2 ได้คัดกรองเจ้าหน้าที่ทั้งหมด ดังนี้
- ข้าราชการ 21 คน
- ลูกจ้างประจำ 09 คน
- พนักงานราชการ 14 คน
- ลูกจ้างชั่วคราว 44 คน
รวมทั้งสิ้น 88 คน
ไม่พบผู้ติดเชื้อ COVID-19 และผู้เฝ้าระวัง


'